Xestiona as túas cookies
Elixe a túa ubicación:
Selecciona un idioma:

A túa privacidade impórtanos

Política de privacidade

1. Datos do responsable do tratamento

Razón Social: Arriva Spain Holding, S.L.
NIF: B28468924
Domicilio: C/ Fraguas 27 – Pol. Ind. Urtinsa, 28923 Alcorcón (Madrid)
E-mail: qualidade@arriva.es

2. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade foi deseñada de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e que derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos), coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e a súa normativa de desenvolvemento.

A empresa poderá modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, de ser o caso, se recollan para a venda de determinados produtos ou servizos, se ese acceso supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.

3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:
-Xestionar o solicitado por vostede a través do formulario de contacto.
-Remitirlle a Newsletter se é vostede xa cliente ou se se subscribiu á mesma.

4. Lexitimación para tratar os datos recollidos
-Formulario de contacto: A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso no momento de facilitarnos a información, manifestado a través da marcación da casilla de aceptación correspondente.
Newsletter: A base xurídica é o interese lexítimo existente, en base á nosa relación contractual previa, ou o seu consentimento expreso para subscribirse á mesma.

5. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Formulario de contacto: Conservaremos os seus datos persoais desde que nos dea o seu consentimento ata que o revogue ou ben solicite a limitación do tratamento. Nestes casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.
Envío da newsletter: Conservaremos os seus datos persoais para este tratamento mentres non retire o seu consentimento para este envío.

6. Cesións

Os seus datos non serán cedidos, salvo:
- Cumprimento de obrigacións legais.
- Non se realizarán transferencias internacionais.

7. Medidas de seguridade

Dentro do noso compromiso por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter persoal, informámoslle que se adoptaron as medidas de tipo técnico e organizativo necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos. Non obstante, o anterior, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son infalibles.

Pode obter máis información sobre as medidas de seguridade que aplicamos contactando connosco nos canles indicados no comezo da presente Política de Privacidade na sección de identificación do Responsable do tratamento.

8. Dereitos do Interesado

O interesado ten os seguintes dereitos en canto ao tratamento dos seus datos persoais, e poderá exercitalos dirixíndose ao Responsable do Tratamento:

-Se a base xurídica do seu tratamento é o consentimento, dereito a retiralo en calquera momento, sen que isto poida afectar ao tratamento previo á súa retirada.
-Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
-Dereito a solicitar a súa rectificación se son inexactos, ou ben solicitar a súa supresión (por exemplo, se considera que xa non son necesarios para os fins cos que foron recollidos).
-Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, sempre que se cumpra algunha das condicións previstas na normativa, no cal caso só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
-Dereito a oposición ao tratamento, no cal caso deixaremos de tratar os seus datos para esa finalidade, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
-Dereito á portabilidade dos datos.
-Dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (autoridade de control en materia de Protección de Datos competente), especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos: www.aepd.es.

Conecta con Arriva

Subscríbete a nosa newsletter para coñecer as novidades e todo o que acontece en Arriva e que está pensado para ti.

RGPD
¡Noraboa! suscribícheste a esta newsletter.
Xa estás suscrito a esta newsletter.
Produciuse un erro ao realizar a subscrición.