Xestiona as túas cookies
Elixe a túa ubicación:
Selecciona un idioma:

Condicións legais en Arriva Galicia

galicia

Condicións xerais de uso da web

1. INFORMACIÓN XERAL

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) e o funcionamento do sitio web.
En cumprimento co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o sitio web é propiedade de ARRIVA GALICIA, S.L. (en diante, ARRIVA), inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3420, Folio 176, Sec. 8, Folla C-24203 con enderezo para efectos de notificación na Avda Quinta S/n Bloque E, Portal 17 – Pol De Pocomaco. , 15190 A Coruña, NIF B82387176 e correo electrónico cualidad@arriva.es.

2. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO
A utilización deste sitio web atribúe ao navegador a condición de Usuario do sitio, o que implica a adhesión ás presentes Condicións Xerais na versión publicada no momento de acceder a ela. Por iso, ARRIVA recomenda ao Usuario que as lea atentamente cada vez que acceda ao Sitio Web.

En consecuencia, será responsabilidade de cada visitante e/ou Usuario a lectura atenta das presentes Condicións Xerais de uso vixentes en cada unha das ocasións nas que acceda a este sitio web, polo que se non está de acordo con algunha das condicións aquí establecidas, debe absterse de usar este sitio web.

ARRIVA poderá modificar en calquera momento e sen previo aviso ao usuario, o deseño, presentación e/ou configuración do Sitio Web, así como algúns ou todos os Contidos, e tamén modificar as condicións xerais e/ou particulares requiridas para o seu uso. 


3. USO DO SITIO
O Usuario é consciente e acepta voluntaria e expresamente que o uso do sitio realízase en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

Ao utilizar o sitio, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de ARRIVA ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o sitio, ou que impida, de calquera xeito, , o uso normal do sitio.

Os Contidos do sitio póñense a disposición do Usuario con información tanto das súas propias fontes como de terceiros.

A inclusión de Contidos no sitio non supón en ningún caso a prestación dun servizo. O Usuario recoñece que, na medida en que a aplicación da Lei a casos concretos non é automática, senón que pode variar en función de circunstancias moi diferentes. Polo tanto, ARRIVA desanima ao Usuario a tomar decisións en función da información contida nos Contidos sen obter o asesoramento profesional adecuado.

ARRIVA non se fai responsable dos erros ou omisións que poidan sufrir os contidos deste sitio web, nin asume ningún deber ou compromiso de verificar ou supervisar os contidos e información deste sitio web.


4. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O Usuario recoñece e acepta a través das presentes Condicións Xerais que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os contidos e/ou calquera outro elemento inserido neste sitio web (incluíndo, sen carácter limitativo, marcas, logotipos, nomes comerciais, textos, imaxes, gráficos, deseños, etc.). sons, bases de datos, software, diagramas de fluxo, presentación, look-and-feel, audio e vídeo), son propiedade exclusiva de ARRIVA e/ou de terceiros, que teñen o dereito exclusivo de utilizalos en tráfico económico.
En ningún caso o acceso ao sitio web supón ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, salvo que se indique expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web non outorgan aos Usuarios ningún outro dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio Web e/ou dos seus Contidos distinto dos expresamente previstos neste. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa expresamente outorgada para o efecto por ARRIVA GALICIA, S.L. ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
As reclamacións que poidan presentar os Usuarios ou terceiros en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos deste sitio web deberán dirixirse ao seguinte enderezo de correo electrónico Calidad@arriva.es coa seguinte información:

  1. Nome e apelidos, enderezo postal e correo electrónico do afectado ou, se é o caso, da persoa autorizada para actuar no seu nome, con indicación do título en virtude do cal ostenta a representación (en diante, o demandante).
  2. Declaración do reclamante na que se indique que é o propietario dos dereitos supostamente infrinxidos, incluída a súa sinatura física ou dixital.
  3. Descrición precisa do contido protexido polos dereitos de propiedade intelectual supostamente infrinxidos, así como a súa localización exacta dentro do sitio web.
  4. Declaración expresa do reclamante de que o uso dos contidos se realizou sen o consentimento do titular dos dereitos supostamente infrinxidos.

4.1 Nomes de dominio
No mesmo sentido ao que se refire no apartado anterior, o nome de dominio e todos aqueles que serven para acceder directamente a este sitio son propiedade exclusiva de ARRIVA. O uso indebido dos mesmos no tráfico económico suporía unha vulneración dos dereitos que lle confire a súa inscrición e será perseguido polos medios previstos na normativa legal.

4.2 Dereitos de autor
Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, sons, vídeos, animacións, gravacións, programas informáticos, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obras artísticas multimedia, están protexidas como dereitos de autor pola lexislación sobre propiedade intelectual.

4.3 Uso persoal
ARRIVA autoriza aos Usuarios a utilizar, visualizar, obter unha copia temporal, descargar e almacenar os contidos e/ou elementos inseridos no Sitio Web exclusivamente para o seu uso persoal, privado e sen ánimo de lucro; sempre que en todo caso se indique a orixe e/ou autor do mesmo e que, se é o caso, figure o símbolo de copyright e/ou notas de propiedade industrial dos seus titulares.

Queda terminantemente prohibida a utilización destes elementos, a súa reprodución, comunicación e/ou distribución con fins comerciais ou lucrativos, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

Para calquera outro uso distinto dos expresamente permitidos, será necesario obter o consentimento previo por escrito do titular dos dereitos de que se trate.

4.4 Reserva de accións
O Usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e evitar calquera acción que poida prexudicalos, reservándose en todo caso ARRIVA o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.


5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
5.1 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento do Portal

ARRIVA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio web. Así mesmo, ARRIVA non será responsable en ningún caso dos danos e prexuízos que puidesen derivarse de:

  1. A falta de dispoñibilidade ou accesibilidade ao sitio web;
  2. A interrupción no funcionamento da páxina web ou avarías informáticas, avarías telefónicas, desconexións, atrasos ou bloqueos provocados por deficiencias ou sobrecargas nas liñas telefónicas, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos producidos no transcurso da súa explotación;
  3. A falta de adecuación do sitio web ás necesidades específicas dos Usuarios e;
  4. Outros danos que poidan ser causados ​​por terceiros por interferencias non autorizadas alleas ao control de ARRIVA.

Non se garante a ausencia de virus ou outros elementos no sitio web introducidos por terceiros alleos a ARRIVA que poidan provocar alteracións nos sistemas físicos ou lóxicos dos Usuarios ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados nos seus sistemas.
ARRIVA adopta diversas medidas de protección para protexer o sitio web e os seus contidos contra ataques informáticos de terceiros. Non obstante, ARRIVA non garante que terceiros non autorizados non poidan ter acceso ao tipo de uso do Sitio Web realizado polo Usuario nin ás condicións, características e circunstancias nas que se realice o dito uso. En consecuencia, non será responsable en ningún caso dos danos e prexuízos que se puidesen derivar do devandito acceso non autorizado.


5.2 Exclusión de garantías e responsabilidade pola utilización do Portal dos servizos e contidos por parte dos Usuarios
ARRIVA non será responsable en ningún caso do uso que os Usuarios e/ou terceiros poidan facer do Sitio Web ou dos seus contidos, nin dos danos e prexuízos que se puidesen derivar del.
ARRIVA exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á utilización dos servizos e contidos por parte dos Usuarios ou que poidan deberse á falta de veracidade, validez, integridade e/ou autenticidade da información que os Usuarios faciliten sobre si mesmos. e en particular, aínda que non exclusivamente, polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á suplantación da personalidade dun terceiro realizada por un Usuario en calquera tipo de comunicación realizada a través do portal.


5.3 Exclusión de garantías e responsabilidade polos Contidos
ARRIVA non será en ningún caso responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse de:

  1. Danos de calquera natureza que poidan deberse á falta de legalidade, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, integridade e actualidade dos contidos.
  2. A inadecuación para calquera finalidade e a decepción das expectativas xeradas polos Contidos.

6. DATOS PERSOAIS
Polo mero feito de visitar o sitio web non se rexistra automaticamente ningún dato persoal que identifique a un Usuario. Non obstante, existe certa información de carácter non persoal e non identificable sobre un Usuario concreto que pode ser recollida e almacenada nos servidores de Internet de ARRIVA (por exemplo, o tipo de navegador de Internet do Usuario e o sistema operativo do Usuario) coa finalidade de mellorar a navegación do Usuario e a xestión do sitio.

Poderá requirir determinados datos persoais do Usuario para a utilización de determinados contidos ou servizos, cumprindo en todo momento o Regulamento UE 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.


7. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DOS SERVIZOS
A duración deste sitio é, en principio, indeterminada, non obstante ARRIVA resérvase o dereito a modificar, suspender ou finalizar a prestación dos seus servizos, en calquera momento e sen previo aviso, así como as presentes Condicións Xerais.

8. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
As presentes Condicións Xerais de Uso réxense pola lexislación española. Calquera controversia en relación co sitio web arri.gal será fundamentada ante a xurisdición española, someténdose as partes aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña, e aos seus superiores xerárquicos, con renuncia expresa a outros foros se o tivesen e fosen distintos dos os enumerados.


A forma máis sinxela e eficaz de solicitar calquera aclaración, ou formular calquera tipo de queixa, suxestión ou comentario, é enviando un correo electrónico ao enderezo Calidad@arriva.es

O feito de acceder a este sitio web e utilizalo implica a aceptación das presentes Condicións Xerais.


Dereitos de autor. ARRIVA GALICIA, S.L. Todos os dereitos reservados e rexistrados. Prohíbese a reprodución total ou parcial.

Conecta con Arriva

Subscríbete á nosa newsletter para coñecer as novidades e todo o que acontece en Arriva e que está pensado para ti

RGPD
¡Noraboa! suscribícheste a esta newsletter.
Xa estás suscrito a esta newsletter.
Produciuse un erro ao realizar a subscrición.