Xestiona as túas cookies
Elixe a túa ubicación:
Selecciona un idioma:

A túa privacidade impórtanos

galicia

Política de privacidade

1. Datos do responsable do tratamento

-  Razón Social: Arriva Galicia, S.L.
-  NIF: B82387176
-  Domicilio: Avda. Quinta S/n Bloque E, Portal 17 - Polígono de Pocomaco – Mesoiro, 15190 A Coruña
-  Email: calidad@arriva.es

2. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade foi deseñada de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos), coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e a súa normativa de desenvolvemento.

A empresa poderá modificar esta política de privacidade para adaptala á nova lexislación, xurisprudencia ou interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán complementarse co Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, se recollan para a venda de determinados produtos ou servizos, se o devandito acceso implica algunha especialidade en materia de protección de datos.

3. Finalidade do tratamento dos datos persoais

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

- Xestionar o que solicitas a través do formulario de contacto
- Enviarche o Newsletter se xa es cliente ou se está subscrito a el
- Xestionar se sufriches algún tipo de incidente ou accidente nun ou cun dos nosos vehículos
- Xestionar a busca do obxecto perdido
- Xestionar as reclamacións dirixidas á empresa
- Xestiona o teu rexistro na nosa web
- Executar o contrato de compravenda perfeccionado a través do formulario de compra web

4. Lexitimación para tratar os datos recollidos

- Formulario de contacto: a lexitimidade para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento expreso no momento en que nos facilitas a información, manifestado marcando a casilla de aceptación correspondente
- Boletín informativo: a base legal é o interese lexítimo existente, baseado na nosa anterior relación contractual, ou o seu consentimento expreso para subscribirse a ela
- Reclamacións: a base legal é a obriga legal e a execución dun contrato derivado da prestación do servizo de transporte
- Obxectos perdidos: a lexitimidade para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso no momento en que nos facilita a información, manifestado marcando a casilla de aceptación correspondente
- Execución dun contrato e obriga legal aplicable ao responsable do tratamento
- Formulario de rexistro na web: A lexitimidade para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento expreso no momento en que nos facilitas a información, manifestado marcando a casilla de aceptación correspondente
- Formulario de compra: a lexitimidade para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de compra

5. Canto tempo conservaremos os teus datos?

- Formulario de contacto: conservaremos os seus datos persoais desde que nos preste o seu consentimento ata que o revogue ou solicite a limitación do tratamento. Nestes casos, manteremos os seus datos bloqueados durante os períodos legalmente exixidos
- Envío do boletín: conservaremos os seus datos persoais para este tratamento mentres non retire o seu consentimento para este envío
- Reclamacións: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir cos requisitos legais
- Obxectos perdidos: conservaremos os seus datos persoais desde que nos preste o seu consentimento ata que o revogue ou solicite a limitación do tratamento. Nestes casos, manteremos os seus datos bloqueados durante os períodos legalmente exixidos
- Reclamacións: conservaremos os seus datos persoais durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais derivadas dese proceso
- Rexistro na web: conservaremos os teus datos persoais para este tratamento mentres non elimines a túa conta, e podes facelo en calquera momento
- Formulario de compra: conservaremos os teus datos persoais durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais derivadas do proceso de compra

6. Traspasos

Os teus datos non serán transferidos, excepto:
- Cumprimento das obrigas legais

7. Transferencias internacionais

- Non se realizarán transferencias internacionais

8. Medidas de seguridade

Dentro do noso compromiso de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos persoais, informámoslle de que se adoptaron as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos. Sen prexuízo do anterior, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Podes obter máis información sobre as medidas de seguridade que aplicamos contactando connosco a través das canles indicadas ao comezo desta Política de Privacidade no apartado de identificación do Responsable.

9. Dereitos do Interesado

O interesado ten os seguintes dereitos en relación ao tratamento dos seus datos persoais, podendo exercelos dirixíndose ao Responsable do tratamento:

- Se a base legal do seu tratamento é o consentimento, o dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte ao tratamento previo á súa retirada
- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais
- Dereito a solicitar a súa rectificación se son inexactos, ou solicitar a súa supresión (por exemplo, se considera que xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos)
- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, sempre que se cumpra algunha das condicións previstas regulamentariamente, caso en que só as conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións
- Dereito de oposición ao tratamento, en cuxo caso deixaremos de tratar os seus datos para esa finalidade, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
- Dereito á portabilidade dos datos
- Dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (autoridade de control competente en Protección de Datos), especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos: www.aepd.es

Conecta con Arriva

Subscríbete á nosa newsletter para coñecer as novidades e todo o que acontece en Arriva e que está pensado para ti

RGPD
¡Noraboa! suscribícheste a esta newsletter.
Xa estás suscrito a esta newsletter.
Produciuse un erro ao realizar a subscrición.